Socialt formål
En socialøkonomisk virksomhed er en velgørende, filantropisk virksomhed (af græsk filanthropia: menneskekærlighed). Danmark er i kraft af sin gamle grundlovsfæstede forsamlingsfrihed kendt for en lang række foreninger, forbund og organisationer, herunder andelsbevægelse, brugsforeninger, politiske samt religiøse og kirkelige foreninger, der har udmøntet sig i socialøkonomiske virksomheder.

En socialøkonomisk virksomhed er juridisk set som regel en fond eller en selvejende institution, hvis formål ikke er egen fortjeneste, skønt fortjeneste naturligvis er en forudsætning for at drive en virksomhed. Formålet består til gengæld i at gavne civilsamfundet og ikke mindst de svage og udsatte grupper i samfundet - eller med andre ord er målet at styrke den sociale økonomi og ikke den pengemæssige økonomi. Her er tjenesteydelser og vidensudveksling afgørende.

Overskud følger formålet
Overskud geninvesteres på gennemskuelig og gennemsigtig måde i virksomheden til samfundets bedste. Ansvarlighed, lovlydighed, troværdighed og samvittighedsfuldhed kendetegner virket. For at yde det bedste, drives den socialøkonomiske virksomhed professionelt. En socialøkonomisk virksomhed søger at omdanne de potentielle ressourcer gemt hos underpriviligerede i samfundet til aktiv, social kapital.

Nye løsninger
Iværksættelsen af nye løsninger afhænger af nytænkning og social ingeniørkunst - det skarpe blik for, hvor man kan gøre en forskel med sine idéer og visioner. En socialøkonomisk virksomhed udgør "velfærdssamfundets udviklingsafdeling", der bidrager med social innovation og nye løsninger til velfærdssamfundet, også ved inddragelse af ny teknologi. Den socialøkonomiske virksomhed følger løbende op på egne og andres tidligere tiltag.

Gennem udvikling af større mangfoldighed i udbudet af sociale tilbud bidrager en socialøkonomisk virksomhed til den samlede, sociale værdi eller velfærd i samfundet.

Partnerskaber
Ofte sker aktiviteterne i samspil og samarbejde med andre, enten private eller socialøkonomiske virksomheder, foreninger samt organisationer og det offentlige. Derved opstår ofte en blandet finansiering af aktiviteterne, hvor sponsorater af forskellig slags indgår.

Engagement
En socialøkonomisk virksomhed forventes uopfordret at bidrage til samfundsdebatten og samfundsvisionerne. Det hele kommer an på engagement, og socialøkonomiske virksomheder bygger på oprindeligt frivillig indsats og et oprigtigt, socialt engagement hos grundlæggerne. Når man i praksis erfarer og mærker, at indsatsen nytter, bliver engagementet til begejstring. Socialøkonomiske virksomheder drives af ildsjæle.

Det skudsmål lever FO-Aarhus' mangeårige leder, Torben Dreier, til fulde op til! Og begejstringen både omfatter og smitter af på medarbejderne.

FO-Aarhus: en socialøkonomisk læringsvirksomhed
Det er kendetegnende for FO-Aarhus' store folkeoplysningsindsats, at den tilbyder muligheder for underpriviligerede børn, unge, ældre, indvandrere, arbejdsløse, sygdomsramte, læse- og skrivesvage...  FO-Aarhus er herigennem med til at give alle samfundgrupper flere muligheder i informations- og velfærdssamfundet og modvirker dermed de stadige tilbøjeligeheder til at samfundet knækker over i dem med de få eller ingen færdigheder og muligheder og dem med mange og flest færdigheder og muligheder.

FO-Aarhus har driftsaftaler med både staten og kommunen og samarbejder herudover med en lang række projekter, foreninger, organisationer, virksomheder, ildsjæle, initiativtagere....

Folkeoplysningslovens formål er at gøre væsentlige samfundsemner til samtalestof for alle i samfundet, også de svage og underpriviligerede. Folkeoplysningen skal medføre folkelig debat og aktivt medborgerskab.

Hvordan er FO-Aarhus helt konkret en socialøkonomisk virksomhed?

En socialøkonomisk virksomhed arbejder med følgende emner og vi har nedenfor givet helt konkrete eksempler på, hvad FO-Aarhus har af tiltag under hvert emne:

- arbejde efter et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål

Socialt:
FO-Aarhus kører en lang række projekter, der har til formål at bringe arbejdsløse og syge-dagpengemodtagere i arbejde. Desuden har vi efterhånden ansat mere end 30 personer i fleks- og skånejobs, ligesom vi næsten konstant har 4-5 personer i arbejdsprøvning hos os. Læs f.eks. artikel på Daghøjskoleforeningens hjemmeside.

Sundhedsmæssigt:
FO-Aarhus har udarbejdet misbrugs- og fraværspolitik og stiller gratis motionsrum til rådighed for sine medarbejdere. Desuden opfordrer arbejdspladsen til at medarbejderne i samlet trop deltager i f.eks. DHL-stafetten, Vi cykler til Arbejde og lignende. Der er desuden blevet arrangeret foredrag for medarbejderne omkring sund kost, arbejdsstillinger, modvirkning af stress m.v.

Miljømæssigt:
FO-Aarhus er en erklæret grøn organisation, dvs. vi arbejder bevidst med de miljømæssige aspekter i alle dele af hverdagen: belysning, toiletskyl, kaffe/te, brød og smør til møder, genbrugskopipapir, sortering af affald. Desuden har vi på en af vores adresser etableret en hængende have i baggården i 1. sals højde ovenover en række parkeringspladser.

- tjene penge på forretningsaktiviteter
FO-Aarhus sælger aftenskolekurser, sprog-CD'er og licenser til sprogundervisning, udlejer lokaler.

- profitten geninvesteres i formålet
Alle midler, der kommer ind ved salg og udlejning går ind i foreningens drift og investeret i ny-udvikling af aktiviteter.

- brugerdrevne løsninger
FO-Aarhus giver f.eks. hver år tilskud til en lang række debatskabende aktiviteter, hvor det er ansøgerne selv, der står for arrangementerne, ligesom det på vores seniordaghøjskoler og litteraturkredse i overvejende grad er deltagerne selv, der står for aktiviteterne.

- partnerskaber (eksterne)
FO-Aarhus har en lang række samarbejdspartnere og partnerskaber, f.eks. Jobvækst, Kulturgyngen, Studenterhus Aarhus, Aarhus Festuge, Østjysk Kompetencecenter, Eductor, Aarhus Produktionsskole, Kvindehuset, Cityforeningen, Erhverv Aarhus, grønne guider... Dette er blot et lille hjørne af de samarbejdsrelationer vi har lige pt.

- partnerskaber (interne)
FO-Aarhus har igennem en årrække fusioneret med en række forskellige undervisningsvirksomheder, f.eks. zoneterapiskole, ES sprog, Musisk Oplysningsforbund, Ny tids Aftenskole, LOFs seniorhøjskole, Aarhus Specialundervisningsskole.... Disse skoler kører videre under deres eget navn, men er en del af FO-paraplyen.

- lokal forankring
FO-Aarhus er en lokalafdeling i Aarhus Kommune af landsforbundet Netop. Vores aktiviteter sker derfor primært inden for Århus Kommunes grænser. Dog har vi samarbejdspartnere i f.eks. Odder, Skanderborg og Horsens.

Læs desuden socialøkonomisk temanummer af FO-Aarhus' blad Nicolai nr. 2, 2010

Endvidere kan denne artikel fra FO-Aarhus' blad Nicolai nr. 4, 2003 om en ny "4. sektor" være til inspiration.