Opgang 2/Pias Tankstelle

Den selvstændige kulturinstitution OPGANG2 TURNÉTEATER har markant fokus på interkultur, kulturmøder og mangfoldighed, og bringer debatforestillinger, -film og foredrag ud til unge og voksne i hele landet. http://opgang2.dk/

Jobvækst
Jobvækst har stor erfaring indenfor jobafklaring, afprøvning og vurdering af arbejdsevne. Vi laver gruppebaserede og individuelle aktiviteter i forhold til afklaring af jobmæssig fremtid og jagten på den helt rigtige arbejdsplads eller uddannelse. http://enindgang.net/grupper/aktoerer/jobvaekst/

ES sprog
Siden starten i 1970 har der ligget en idé, en pædagogik, et koncept bag navnet ES sprog.
Vi fortsætter med det vi allerede dengang blev kendt for nemlig at udbyde effektiv sprogundervisning på alle niveauer både til firmaer og private, naturligvis med målbare resultater både for kursister og arbejdsgiver. http://www.es-sprog.dk/

 

Eksempler på andre faste beboere i FO-byen:
Ipole
Ældre Sagen
Århus Retshjælp
PixVision
Straksaktivering (projekt under Aarhus Kommune)
Idrættens Analyseinstitut
Videnscenter for Folkeoplysning
Parat til Start
Daghøjskolen Gimle 
Socialdemokratiet
Incita
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark
Barselshuset
Forældrenævnet i Aarhus
Kulturgyngen

 

IN ENGLISH

Other residence in the FO-city

Opgang 2/Pias Tankstelle (Staircase 2 /Pia's Gas Station)

The independent cultural institution OPGANG2 TURNÉTEATER (Staircase 2 Touring Theater) has a significant focus on inter-culture, cultural meetings and diversity. They bring debate performances, -film and lectures to young people and adults throughout the country.  http://opgang2.dk/

 

Job growth

Job growth has a great experience in job orientation, testing and assessment of work ability. We create group-based and individual activities in relation to clarification of a job-related future and the search of finding the right workplace or education.  http://enindgang.net/grupper/aktoerer/jobvaekst/

 

ES language

Since the inception in 1970 there has been an idea, a teaching and a concept behind the name ES language.

We continue with what we already are known for -offering effective language teaching at all levels for both corporate and private, obviously with measurable results for both individuals and employers.  http://www.es-sprog.dk/

 

 

Other permanent residence in the FO-city (examples):

iPole (Dance)

DaneAge Association

Aarhus' Legal Help

PixVision

Immediate Activation (a project by Aarhus Municipality)

Danish Institute for Sports Studies

Knowledge Center for the General Education

Ready to Start

The day folk high school Gimle

The Social Democrats

Volunteer Center and Self-help Denmark

The Parents Board Aarhus