Opgang 2/Pias Tankstelle

Den selvstændige kulturinstitution OPGANG2 TURNÉTEATER har markant fokus på interkultur, kulturmøder og mangfoldighed, og bringer debatforestillinger, -film og foredrag ud til unge og voksne i hele landet. http://opgang2.dk/

Jobvækst
Jobvækst har stor erfaring indenfor jobafklaring, afprøvning og vurdering af arbejdsevne. Vi laver gruppebaserede og individuelle aktiviteter i forhold til afklaring af jobmæssig fremtid og jagten på den helt rigtige arbejdsplads eller uddannelse. http://enindgang.net/grupper/aktoerer/jobvaekst/

ES sprog
Siden starten i 1970 har der ligget en idé, en pædagogik, et koncept bag navnet ES sprog.
Vi fortsætter med det vi allerede dengang blev kendt for nemlig at udbyde effektiv sprogundervisning på alle niveauer både til firmaer og private, naturligvis med målbare resultater både for kursister og arbejdsgiver. http://www.es-sprog.dk/

 

Andre faste beboere i FO-byen:
Ipole
Ældre Sagen
Århus Retshjælp
ChangeMakers/ØKOgal/PixVision
Straksaktivering (projekt under Aarhus Kommune)
Idrættens Analyseinstitut
Videnscenter for Folkeoplysning
Parat til Start
Daghøjskolen Gimle 
Socialdemokratiet
Børnehjælpsdagen
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark
Foreningen Grønlandske børn
Forældrenævnet i Aarhus
Læseforeningen
Huusmann Medier

 

IN ENGLISH

Other residence in the FO-city

Opgang 2/Pias Tankstelle (Staircase 2 /Pia's Gas Station)

The independent cultural institution OPGANG2 TURNÉTEATER (Staircase 2 Touring Theater) has a significant focus on inter-culture, cultural meetings and diversity. They bring debate performances, -film and lectures to young people and adults throughout the country.  http://opgang2.dk/

 

Job growth

Job growth has a great experience in job orientation, testing and assessment of work ability. We create group-based and individual activities in relation to clarification of a job-related future and the search of finding the right workplace or education.  http://enindgang.net/grupper/aktoerer/jobvaekst/

 

ES language

Since the inception in 1970 there has been an idea, a teaching and a concept behind the name ES language.

We continue with what we already are known for -offering effective language teaching at all levels for both corporate and private, obviously with measurable results for both individuals and employers.  http://www.es-sprog.dk/

 

Huusmann Media

-focuses on strengthening our children's great intelligence through digital and interactive products.

We do that by creating the most intelligent and fun narrative experiences for kids on all exciting and future platforms -on a global level. We believe that it is important to develop a strong desire in children's emotional intelligence, so that the child itself can reach for the highest level. Our goal is to work with the leading universities, governments, industries and artists, who share our great passion for strengthening children's development.

This link shows an interview about Anton, an interactive story that we developed in cooperation with the Dementia Center. 

The interview is produced with the creative group OFF2017:  https://vimeo.com/125022991

 

Other permanent residence in the FO-city:

iPole (Dance)

DaneAge Association

Aarhus' Legal Help

ChangeMakers/ØKOgal/PixVision

Immediate Activation (a project by Aarhus Municipality)

Danish Institute for Sports Studies

Knowledge Center for the General Education

Ready to Start

The day folk high school Gilme

The Social Democrats

The Children's Aid Foundation

Volunteer Center and Self-help Denmark

Association Greenlandic Children

The Parents Board Aarhus

The Reader Organization