450.000 kr. til hængende have fra Realdania

FO-Aarhus har den 16. marts 2016 modtaget 450.000 kr. fra Realdania til den hængende have i FO-byen.

Uddrag fra Realdanias pressemeddelelse om uddelingen af fondsmidler:
Kreativiteten og engagementet stortrives blandt Østjyllands mange ildsjæle. For anden gang har Realdanias Underværker-kampagne med held fundet frivillige projekter med stærk lokal opbakning, og nu er fire nye østjyske underværker udvalgt til støtte.

I det centrale Aarhus skal en grøn, hængende have i FO-byens førhen triste baggård skabe nye muligheder for aktiviteter og ophold.

 

AART architects har  i 2017 udarbejdet skitser til muligt udseende og brug af den hængende have.

Vi har efterhånden fået skaffet planter, møbler og hække til den hængende have og til festugen 2018 er der blevet sat sejl op til overdækning af en del af haven og gården i FO-byen.

Lokal opbakning
Alle de udvalgte projekter har dettil fælles, at de skaber udvikling og fællesskaber lokalt og både bevarer og nytænker bygningsarven. Samtidig er der i udvælgelsen lagt vægt på, at projekterne kan mobilisere lokal opbakning, fortæller programchef i Realdania, Christian Andersen:

"Vi er glade for, at Underværker-kampagnen har afstedkommet fire så solide og velfunderede projekter fra Østjylland, og at de lokale borgere har taget så godt imod ildsjælenes idéer. Det vidner om, at der er masser af gode kræfter, der er parate til at løfte i flok og aktivere de lokale kvaliteter og potentialer."

 

Stærkt ansøgerfelt

I alt har kampagnen modtaget 87 ansøgninger fra hele landet, og ud af dem står altså fire gruppe ildsjæle fra det østjyske nu til at få en hjælpende hånd. 

"Endnu en gang har ansøgningsfeltet været imponerende, og vi har haft fornøjelsen af at kunne vælge blandt rigtig mange gode projekter fra hele landet. De mange idéer vidner om, at der fortsat er en stor virkelyst og begejstring i de mange lokalsamfund rundt omkring i Danmark, som nu får glæde af ildsjælenes store indsats," siger Christian Andersen....

Om de udvalgte østjyske projekter:

Aarhus - Den hængende have i FO-byen

Formålet er at skabe en grøn, hængende have i FO-byens førhen triste baggård i det centrale Århus. Haven skal med faciliteter til aktiviteter og ophold skabe et levende 'byens rum', og desuden fremhæve den historiske bygning Folkeoplysningens Hus fra 1900....

Om kampagnen
Realdanias kampagne Underværker har i alt 30 mio. kr. til over en treårig periode at støtte ildsjælenes projekter og skabe formidling og netværksaktiviteter over hele landet. Heraf er der afsat 9 mio. kr. til projekter i denne anden ansøgningsrunde.

Kampagnen blev lanceret sidste år, og anden ansøgningsrunde er nu gennemført. I alt har 45 ildsjæleprojekter nu fået støtte til realisering.

For at komme i betragtning skulle ansøgerne lægge deres projektansøgning op på hjemmesiden www.underværker.dk og blandt andet demonstrere, at de kunne skabe opbakning til idéen ved at få andre til at trykke 'støt'.

Alle projektansøgninger er vurderet af et bedømmelsespanel bestående af:

/          Kristian Krog, kulturel iværksætter, Den ny maltfabrik

/          Signe Wenneberg, forfatter, programmedarbejder og selvstændig konsulent

/          Rune Kilden, iværksætter og byudvikler

/          Søren Hermansen, leder af Energiakademiet på Samsø

/          Christian Andersen, programchef i Realdania

/          Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania

Det er stadig muligt at gå ind på Realdanias hjemmeside med likes og kommentarer til FO-Aarhus' hængende have i FO-byen:  http://www.undervaerker.dk/projekter/2015/den%20h%C3%A6ngende%20have%20i%20fo-byen

Den Hængende Have under opførelse i FO-byen

Den 23. aug. 2015 er konstruktionen til en hængende have færdig i FO-byens gård i Vester Alle 8. Herefter forestår arbejde med indretning og beplantning af haven + udsmykning i form af kunstværker, belysning m.v. efterhånden som vi får skaffet midler via fonde.

Se her illustration af hvordan den hængende have nogenlunde kommer til at se ud, når beplantningen er færdigudvokset.

Se her tegning af selve den bærende konstruktions placering i gården.

En drøm bliver til virkelighed

Det har længe været et stort ønske hos FO-Aarhus at opføre et unikt anlæg med hængende byhave, og derved forvandle de velbesøgte men noget anonyme baggårde i FO-byen mellem Frederiksgade og Vester Alle til et både levende, klimavenligt, kunstnerisk udsmykket byrum. Nu bliver drømmen virkeliggjort, og i projektets første fase, der allerede er i fuld gang, er der rejst en 25 meter lang søjlebåret terrasse i den store baggård ved Folkeoplysningen Hus.

Aarhus-kunstner Hans Krull udsmykker

I projektets kommende etaper udsmykkes haven med en fornem og karakteristisk skulptur af kunstneren Hans Krull, hvis kendte og elskede værker flere steder pryder lokaliteter i Aarhus By. Krull har ligeledes udformet den flotte belægning, der vil smykke den lange haveterrasse. Statuen placeres centralt på terrassen, og vil tilføre stedet den magiske og samlende kraft, der fremover vil karakterisere den hængende have. Når den markante nye skulptur er på plads, følger tilplantning af plantekummerne på den hængende haves dæk.

Havens arrangementer og brugere

Bygningen af den hævede terrasse blev påbegyndt den 23. juni 2015, og den står færdig d. 21. august. Dermed er den hængende haves bærende element klar ved åbningen af Aarhus Festuge, som i 2015 afholdes i tiden fra 28. august til den 6. september. Her danner baggårdene traditionen tro ramme om hyggeligt og stemningsfuldt samvær for tusindvis af gæster, når der igen i år er stor udendørs Festuge-restaurant i FO-byen. Ved sommerens Aarhus City Halvmarathon fungerede den store gård i FO-byen som et af rutens HotSpots. 

Kulturhovedstad 2017

I 2017, hvor Aarhus bliver Europæisk kulturhovedstad, vil baggårdene i FO-Byen få en særlig rolle, da stedet står til rådighed for arrangementer med tilknytning til denne store begivenhed. Overskriften for Kulturhovedstaden 2017 er som bekendt "Rethink", og det kendetegner samtidig projektet i baggårdene, hvor det nye anlæg er et eksempel på gentænkningens og den positive forandrings mulighed.

Det er planen, at der anlægges en mindre scene i haven, hvor bl.a. foreninger og FO-byens beboere kan afholde små udendørs arrangementer: Foredrag, teater, stille musik mv. Desuden dokumenteres den hængende haves tilblivelse i en lille udstilling i FO-byen.

Den hængende have som inspiration

Hensigten med projektet er desuden så at sige at "smide en sten i vandet" og aktivt inspirere andre til udbredelse af lignende klimavenlige byhaveanlæg. Efter færdiggørelsen af den hængende have vil FO-Aarhus vil rådgive om etablering, omkostninger og pleje mv. ud fra egne erfaringer. 

Ideen med hængende haver i byerne, som er klassisk og især kendes fra Nebukadnesar II's berømte haver i Babylon fra 600 f.kr., ses i vore dage i mange moderne storbyer.

En grøn kerne i FO-æblet

Beplantningen kommer til at bestå af hængende vækster samt både pryd- og nytteplanter. Med etableringen af en levende kultur og naturhave i dette centralt beliggende byrum får Aarhus fremover en frodig og inspirerende plads til samvær og ophold for de mange mennesker, som samles i baggårdene ved større arrangementer i byen. Anlægget bliver desuden en grøn kerne som skaber helhed i FO-byen, og vil være til daglig glæde for FO-Aarhus' mange kursister, lejere, medarbejder og gæster.

Haven blev allerede taget i brug under Aarhus Festuge 2015, hvor der blev afholdt reception for Expats:

 

 

IN ENGLISH

The hanging garden under construction in the FO-city

The construction of the hanging garden will be done on August 23th, 2015, in the FO-city's courtyard on Vester Alle 8. Hereafter the work will continue with decorating and planting of the garden + décor in the form of artwork, lighting etc. as we will raise money through funds.

Here you can see an illustration of how the hanging garden approximately is going to look, when the plants are fully grown.

Here you can see a drawing of the placement of the supporting structure in the courtyard.

 

A dream becomes reality

For a long time, FO-Aarhus has had a desire to build a unique facility with an urban hanging garden and thereby transform the popular, but anonymous backyards of the FO-city, between Frederikgade and Vester Alle, to both a living, climate-friendly and artistically decorated space. Now the dream is becoming reality and in the first phase, already in full swing, there has been build a 25-meter-long column-supported terrace in the large courtyard of the General Education House.

 

Aarhus artist Hans Krull decorates

In the next stages of the project, the garden will be decorated with a distinguished and distinctive sculpture by the artist Hans Krull, his known and loved works adorn several local sites in Aarhus city. Krull has also designed the beautiful cover that will decorate the long terrace. The statue will be placed in the center of the terrace and will supply the site a magical and unifying force, that in the future will characterize the hanging garden. When the notable sculpture is in place, the planters on the deck of the hanging garden will be filled with plants.

 

The gardens events and users

The construction of the raised terrace started on July 23rd, 2015 and is finished on August 21st. Thus the bearing elements of the hanging garden are ready for the opening of the Aarhus Festival, which in 2015 is held from August 28th to September 6th.  Here as tradition has it, the courtyards form a cozy and evocative setting for the thousands of guests, when there once again is a large outdoor festival restaurant in the FO-city. In the summers Aarhus City half marathon, the large courtyard in the FO-city functioned as one of the routes Hot Spots.

 

In 2017 when Aarhus becomes the Cultural Capital of Europe, the courtyards of the FO-city will have a significant role, as the site is disposal for arrangements related to the big event. The headline for the Cultural Capital 2017 is as known "Rethink", and that characterizes simultaneously the project in the courtyards, where the new facility is an example of rethinking and the positive possibility of change.

The plan is to build a small scene in the garden, where associations and the FO-city's residence among others, can arrange small outdoor events:

Lectures, theater, quiet music and such. Additionally, there will be a small exhibition in the FO-city, documenting the creation of the hanging garden.

 

The hanging garden as a new inspiration

In addition, the intention is "to toss a stone in the water" so to speak and actively inspire others to dispersal of similar climate-friendly urban garden installations. After completion of the hanging garden FO-Aarhus will advise on the establishment, cost and care etc. from own experiences. 

I samarbejde med FO-Aarhus