Frederiksgade 79

1. april 2012 har FO-Aarhus erhvervet bygningen Frederiksgade 79 i Aarhus og dermed føjet adressen til FO-byen.

Indholdsfortegnelse

Ejendomsbeskrivelse
Den markante og fredede bygning opført i 1850 og kaldet Herskinds gård er beliggende under 50 meter fra Rådhuspladsen. Fortiden som købmandsgård og hotel anes i de gamle fredede bygninger, trods de mange senere ombygninger.

Det er hovedbygningen ud mod Frederiksgade, som FO-Aarhus har erhvervet. En 3-etagersbygning i klassisistisk stil/empirearkitektur med mansardtag med kviste, som er teglhængt med skifterovertag (tidl. opskalket tegltag). Bygningen fremstår med pudset facade og er malet i beige og offwhite. Facaden indeholder en række udsmykninger og fremspring, især det hindeagtige tilbagetrukne midterafsnit. De to gavlpartier, hver på to vindeuesfag træder risalit-agtigt frem og har en kraftig indskåret rendefugning. Et blændingsfag i nord med kurvehankshue modsvares af den nu lukkede portåbning i syd.

Bygningen er i øvrigt kendetegnet ved den svære gennemgående brunmalede kældersokkel. Bygningens rødmalede vinduer er af flagtype og er sprossede.

Ejendommen entreres i Frederiksgade i gavlen længst mod syd. Fra vindfang bevæger man sig et par trin op i et receptionsområde, hvorfra man kan gå op i hovedbygningens stueplan. Hovedtrappen er det synlige bevis på en ejendom i særklasse. Stuen, 1. og 2. sal er udformede med en midtergang med kontorer i varierende størrelser til begge sider samt toiletfaciliteter. I stueplan findes et køkken.

Bygningen indeholder kælder med adgang fra udvendig trappe og et tørreloft.

Forhuset var tidl. en 16 fag lang bindingsværksbygning i 2 stokværk opført af købmand Hans Jensen Buchtrup i 1716, men købmand Michael Herskind lod det smukke empirehus opføre i 1816 efter alt at dømme med murermester Anton Gert Monrad som arkitekt.

Efter at ejendommen midt i 1800-talllet var blevet delt, overtog stiftamtmand, kammerherre Th. Chr. Dahl i 1865 nr. 79. Samtidig blev forbindelsesbygningen imellem hovedlængen og sydlængen opført, vel med H. W. Shcrøder som arkitekt.

Den korte nordlænge blev allerede opført efter en brand i 1858 for købmand I.P. Petersen.

Efter at patriciergården i 1907 blev ombygget til hotel, lod ejeren Carl Møller arkitekt R. Frimodt Clausen projektere arbejderne.

Portindkørslen blev ændret i 1949.

Istandsættelse af gårdens gamle bygninger på tag og vinduer er foretaget for Aarhus Kommunes Skolevæsen i årene 1977-81.

Bindingsværksfløjen (der ikke tilhører FO-Aarhus) blev oprindeligt opført for købmand Christen Nielsen Haarbye omkring 1726. Senere med tilføjelser af rådmand Peter Herskind ca. 1800.

Gå til toppen

Michael Herskind
Købmand, grosserer 1817-1862. Medlem af borgerrepræsentationen i Århus 27. jan. 1848-1860. Viceformand 25. jan. 1849-1854. Formand 18. maj 1854-19. jan. 1860. Medlem af eller byens repræsentant i Indkvarteringskommissionen 1848. Budgetkomiteen 1848, 1854 og 1856-57. Skolekommissionen 1848-62.

Herskind tilhørte en af de ældre ansete århusianske købmandsfamilier. Efter at han havde tilbragt adskillige år i udlandet, navnlig Hamburg og London, tog han den 24. april 1843 borgerskab som købmand i Århus og etablerede sig nogle dage senere med kommissions- og vekselforretninger som arbejdsområde. Efterhånden oparbejdede han en betydelig eksportforretning, især i England. Han solgte også kul og mursten, de sidste fra Kyø teglværk vest for Nibe, ligesom han var inkassator for teglværket »Frederikslund«.


Foto fundet i Lokalhistorisk Samling i Aarhus (se fra baggården)

Kammerherre Torkild Christian Dahl
1807-1872. Politiker og stiftamtmand. Dimitterede fra Aarhus Katedralskole 1827, blev 1834 juridisk kandidat og efter nogle års virksomhed som amts- og herredsfuldmægtig 1837 overretsprokurator ved Viborg Overret.

I 1838 købte han sammen med en ven Moesgård (ved Aarhus) med gods og blev i 1844 eneejer af dette smukke herresæde. Han ligger begravet i Moesgårds park. 
Dahl blev justitsråd 1854, etatsråd 1856 og kammerherre 1861. Ridder af Dannebrog 1852, Dannebrogsmand 1860 og Kommandør af 1. grad 1866.

Han var medstifter af det jyske historisk-topografiske selskab (senere Jysk Selskab for Historie) og var nøje fortrolig med fædrelandets litteratur og historie. Aarhus skylder ham anlægget af Fredensgade og nogle tilstødende gader, det første skridt fremad til byens hurtige udvidelse.

Gå til toppen

Det ny Missionshotel (afholdshotel) 
Hotellet etableredes af Carl Nielsen i 1907. Der etableredes i første omgang 40 værelser. I perioden 1919 - 1924 ejedes hotellet af en direktør L. Ohlsson. Og det var muligvis i denne periode, at hotellet oplevede en tilgang af kunstværker af malere som Peter Mønsted, P.S. Krøyer og flere udenlandske kunstnere. Hotellet var populært blandt turister, der fandt behag i bygningens romantiske og landlige idyl. Det bestod indtil 1978, hvorefter bygningen blev sæde først for stadsingeniørens kontor, senere for Århus Skolevæsen.

 
Foto fundet i Lokalhistorisk Samling i Aarhus

Fra: https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/AarhusStadsarkiv/Home/Servicesider/Nyheder/2015/4-kvartal/Ugens-Aarhushistorie-Da-afholdsbevaegelsen-havde-vind-i-sejlene.aspx?sc_lang=da

De aarhusianske afholdshoteller

Missionshoteller har Aarhus haft flere af. I Frederiksgade lå i mange år Aarhus Ny Missionshotel. Bygningen blev i 1907 købt af hotelejer Carl Nielsen og etableret som missionshotel med 40 værelser. Missionshotellet i Frederiksgade dannede også ramme om Aarhus Afholdsforenings møder. Foreningen blev stiftet i 1880 for "at arbejde henimod Drikkeondets Udryddelse" af nordmanden fra Stavanger, John F. Hanson, der virkede som kvækerpræst.

Hanson besøgte Aarhus i forbindelse med afholdelsen af det første "totalafholdsforedrag" i marts 1880, og i forlængelse deraf inviterede han allerede dagen efter til et andet foredrag på rådhuset. Resultatet blev etableringen af Aarhus Afholdsforening af 1880, og 27 mænd og kvinder meldte sig allerede i løbet af foredraget.  Hver torsdag aften kl. 8 holdt foreningen møde og var i 1898, fremgår det af en notits fra Aarhus Vejviser, oppe på 400 medlemmer. Missionshotellet i Frederiksgade bestod indtil 1978, hvorefter bygningen blev sæde først for stadsingeniørens kontor, senere for Aarhus Skolevæsen.

Læs meget mere om det historiske Frederiksgade 79 (f.eks. folketællinger) i dette lille hæfte, udarbejdet af Michael Frederiksen.

Gå til toppen

I samarbejde med FO-Aarhus