FO-byen er et område lige i centrum af Århus, der omfatter adresserne Frederiksgade 78A-B-C, Frederiksgade 79 samt Folkeoplysningens Hus i Vester Alle 8.

 

Visionen

Visionen med FO-byen er at skabe et centrum for netværk, idéudvikling og oplysning og handler bl.a. om en by for alle, om livskvalitet, om evnen og viljen til at sprænge rammer, om viljen til at lære at lære.

FO-byen er „rum“ for og rammer om en ambition om at modernisere og revitalisere Grundtvigs folkeoplysningsbegreb i et åbent center for dannelse, uddannelse og meningsdannelse.

Målet er at udvikle sig til lokalområdets omdrejningspunkt for information og service inden for kultur og folkeoplysning generelt.

FO-byen skal være både socialt og miljømæssigt bæredygtig. Det vil sige at byen primært bebos af socialøkonomiske virksomheder, og at den daglige adfærd i FO-byen følger grønne principper.

 

"Hverdagens højskole"

FO-byen er „hverdagens højskole“, placeret der, hvor folk mødes, lever og bor. Den er folkeoplysningens nye platform i en mangfoldig verden, hvor den enkelte hele tiden skal skabe

(eller genskabe) livsmening og selvforståelse.

FO-byen er et rart sted at være, der udfordrer, engagerer, involverer, og er en vigtig brik i den store by (Århus). Her findes noget, som mennesker har brug for, har lyst til at udforske, brænder for eller slet ikke kender. En blanding af cafe, bibliotek, forsamlingshus eller andet, som defineres af brugerne, styrker lokale kræfter og kulturtilbud og er grundlaget for at fastholde en lokal identitet.

FO-byen bryder med den gængse institutionstænkning og skaber rammer om og styrker aktivt medborgerskab, både til gavn for fællesskabet og for den enkelte.

FO-byen giver alle borgere flere muligheder i informationssamfundet, og modvirker samfundets tilbøjelighed til at knække over i dem med få eller ingen færdigheder og dem med mange og flest færdigheder.

 

Kernen i FO-byen

FO-byen har en specifik kerne – eller grundydelse – som den vokser omkring. Kernen er i dette tilfælde FO-Århus.

Den profil, FO-byen får, udvikles i et samspil med kernen, så brugerne oplever stedet som en helhed. Faste komponenter i FO-byen er undervisning, idébutik, mødested, café, arbejdende værksteder, salg af kunsthåndværk og andre produkter, events, projektværksted og meget mere.

 

Brugerindflydelse

FO-byens bæredygtighed er afhængig af dens evne til at imødekomme „kundernes“ udtalte – og uudtalte behov – og af, om den er i stand til at fungere både som en rolig oase i en hektisk hverdag og som en inspirationskilde og en udfordrer af rutiner og vaner. Det er brugerne, der tydeligt sætter dagsorden og definerer indholdet – det er ikke Folkeoplysningslovens krav og bekendtgørelser.

I FO-byen er det frie møde mellem mennesker, ideer og meninger det centrale. Men ligeså vigtigt er det, at den både er velbeliggende og indbydende, samt at der er personalemæssige forudsætninger for, at FO-byen kan udfolde sig som „hverdagens højskole“. Der skal formidles informationer, kultur og viden, men i lige så høj grad ske netværkspleje og formidling af kontakter, ideer, meninger og holdninger. 

At udvikle en FO-by kræver, at dem, som er involverede i den, er åbne, lydhøre og har respekt for hinandens ideer og tanker, at man uanset baggrund og tilhørsforhold betragtes som ligeværdige parter. FO-byen handler nemlig om livskvalitet, om rum og rammer for nærdemokrati og det, der giver mening for borgeren. Et rum for fællesskab, hjælp på tværs af generationer og brancher, tolerence, respekt og forpligtethed over for andre, så der er rum for alle, også de underpriviligerede, de sygdomsramte, de arbejdsløse, de læse- og skrivesvage osv.

 

Partnerskaber

Både internt i FO-byen og udadtil laves partnerskaber med det lokale forretnings- og erhvervsliv og øvrige institutioner i området for på denne måde at nedbryde skel mellem erhvervsliv, statslige institutioner og frivilligt engagement og egetinitiativ (også kaldet civilsamfundet).

FO-byens formål er at skabe de bedst mulige rammer for "indbyggernes" innovation og vækst. Målet er at være førstevalg for innovative virksomheder. De væsentligste virkemidler er at stille relevant service til rådighed ved at tilbyde fleksible faciliteter, netværk og sparring samt kontakt til regionens erhvervsliv og vidensinstitutioner. Dynamik i og mellem virksomhederne er drivkraften.

FO-byen er både en rugekasse for nye virksomheder og et innovativt miljø for etablerede virksomheder. FO-byen  vil også gerne huse udviklingsafdelinger fra større virksomheder og midlertidige projekter. Forskellighed og engagement er forudsætninger for inspiration og vækst.

 

FO-byen er kort sagt:

Et mødested, café, foredragssal, undervisningslokaler

Et formidlingssted, præsentation, borgerservice, digitalt og fysisk

Et dannelsesrum, lektieværksted, studie/fordybelse, medier og materialer

En fællesskabsagent, brobygger, igangsætter/katalysator

 

Inspiration fra Grundtvig

Vi er i vores daglige arbejde og i planlægningen af FO-byen meget inspireret af folkeoplysningens fader og digteren N.F.S. Grundtvig. Her er et af de centrale vers fra hans sang "Er lyset for de lærde blot?":

Oplysning være skal vor lyst,

er det så kun om sivet,

men først og sidst med folkerøst

oplysningen om livet;

den springer ud af folkedåd

og vokser, som den vugges,

den stråler i vort folkeråd,

til aftenstjernen slukkes!

 

Artikel fra bladet Nicolai nr. 2, 2009 om FO-byen: Interview med skoleleder Torben Dreier, af Peter Schultz

FO-byen, hvad er det? tænker du sikkert som mange andre med dig. Du har hørt om DGIbyen og måske andre lignende ’byer’, men FO-byen, hvor er det lige den ligger? Det er sikkert og vist. Pr. 1. august flytter FO-Århus’ administration, butik m.v. til Frederiksgade 78 A, B, C. FO-byen er den samling af bygninger, som FOÅrhus får på Frederiksgade og de nuværende på Vester Allé.

Her vil en stor del af FO-Århus’ aktiviteter ligge, men også en lang række af andre aktiviteter. Jeg har lavet en aftale med skoleleder Torben Dreier for at få lidt mere at vide om hvad det bliver for et sted, hvilke tanker, ideer og visioner der er for området. Det er med lidt bange anelser jeg går ind på kontoret. Jeg er forberedt på at blive bombarderet med informationer, for når Torben begejstres går det stærkt, og jeg ved at han har mange ideer og visioner for den nye bydel FO-byen. Jeg må træde varsomt, og forsøge at holde ham i kort snor. Det er ingen let opgave, men nogen skal jo gøre det.

 

Torben, hvorfor lige navnet FO-byen?

FO- byen, er jo en forkortelse af Folke Oplysnings Byen. Og egentlig er det meget nærliggende.

De fleste har hørt om eller kender til Folkeoplysningens Hus, som nu bliver en del af FO-byen. Et hus der gennem årene er blevet brandet og kendt for at være et moderne hus for undervisning, oplysning, samarbejdsrelationer og netværksdannelse på tværs. Med navnet FO-byen er det tanken at brede begrebet ud, som et udtryk for den favnelse der kommer til at være til stede i den nye by. Samtidig er det lidt en pendant til DGI-byen og DGI-huset, som er et kendt brand. Det handler om at skabe en genkendelighed.

 

FO-byen, hvad er det for et sted?

Man skal være varsom med hvilke spørgsmål, man stiller Torben Dreier. Der er tale om en mand der brænder for sagen, og når han først kommer i gang, kan det være svært at følge med, og det kan være svært at stoppe ham. Lige nu arbejder vi med forskellige slogans, som skal søge at rumme hvad FO-byen er for et sted. Det er f.eks. slogans som: FO-byen samlingssted for netværk, ide- og projektudvikling, oplysning og viden. Som meget er en forlængelse af Folkeoplysningens Hus’ funktion i dag, og man kan godt sige, at FO-byen er huset der har vokset sig stort.

Kan man sige, at FO-byen er en oase for kreativitet, udvikling og afprøvning af ideer og visioner? Ja, det er netop tanken med FO-byen, koblet sammen med Folkeoplysningens Hus’ nuværende funktion, hvor der er mange forskellige inde i kortere eller længere tid, der skabes relationer, samarbejde og netværk. Det er hele tiden en levende og bevægelig dynamik, og det skal være til stede i FObyen.

Vi modtager rigtig mange henvendelser fra mennesker med ideer, projekter og evt. ansættelse, og der er brug for et sted hvor ideerne og visionerne, som det handler om, kan vokse og gro. Hvor der kan ske en sparring til fælles bedste. 

 

Men grundlaget er vel stadig folkeoplysning?

Ja, det grundlæggende element er og vil altid være folkeoplysningen. Det er værdierne og intentionerne i folkeoplysningen der er bærende. Det handler om mennesker, om at brænde for tingene og have noget på hjerte. Det er hvad FO-Århus handler om. Vi ønsker at skabe, og hjælpe med at skabe, at virkeliggøre de gode ideer, at skabe nye samarbejdsrelationer, at nedbryde rammer og skabe nye konstellationer.

 

Har det altid været tanken at samle FO-Århus?

Nej, det har egentlig aldrig været tanken. Faktisk har jeg altid set det som værende en fordel, at FO-Århus var delt i mange små enheder. Det giver en stor frihed. Når noget bliver stort, som FO-byen, bliver det nødvendigt med mange flere regler, for at det kan fungere. Og regler er  begrænsende, eller kan være det. Tanken om at samle FOÅrhus er først opstået undervejs i processen. Den opstod, da muligheden pludselig opstod, og jeg ser ikke reglerne som en hindring længere, for det vi får til gengæld i FO-byen, er at der skabes en fantastisk synergi. Og for brugerne bliver det nu muligt, at få oplevelser og erfaringer på alle planer. Alt vil være på et sted. Du kan spise i FObyen, kan bruge din krop fysisk, få ny viden og spændende oplevelser. Der er simpelthen noget for hele mennesket.

 

Er alt så på plads nu i forhold til FO-byen?

Nej, vi arbejder stadig med forskellige ting. Bl.a. har vi ikke fundet det endelige slogan, og skulle nogle læsere have ideer og forslag er vi meget åbne for dem. Vi har desuden en plan om at give de forskellige bygninger navne, for at gøre det lettere at finde rundt, og her er vi også meget modtagelige for forslag fra læserne. Og så har vi flere planer for udvikling af området i fremtiden.

Meningen er at området skal blive en helhed. Lige nu er der to adskilte gårde, på sigt skal de lægges sammen, der skal laves et gårdmiljø og der skal laves en hængende have i stil med den vi har i Guldsmedgade.  Der er planer om et kunstværk på gavlen af administrationsbygningen, og der kommer flere ting hele tiden. Og sådan må det være, FO-byen bliver/er et område i  bevægelse, i konstant udvikling.

Jeg stopper Torben Dreier her. Han har talt sig varm, taler meget hurtigt og jeg er helt forpustet, har krampe i hånden af at tage notater, det blev til mere end jeg kan bruge i 10 udgaver af Nicolai. Men sådan er det, han er en mand med mange ideer og visioner.

 

Aktiviteterne i FO-byen:

Der er ikke tale om en Christoffer Columbus opdagelsesrejse, men en opdagelsesrejse for dig, når du bevæger dig rundt i FO-byen, fyldt med oplevelser der underholder, orienterer og  dygtiggør dig. Opdagelser og oplevelser der gør dig klogere på dig selv og klogere på verden på alle mulige måder.

FO-byen er, hvor ting samles. Det er en bredt favnende vifte af aktiviteter, der kommer til at foregå i FO-byen. Det er ikke  fordi der kommer til at foregå en hel masse andre aktiviteter, end der på nuværende foregår i FO-regi, i hvert fald ikke til en begyndelse. Men tingene samles,og der opstår nye muligheder, både for os som folkeoplysningsforbund, og vigtigst af alt, for dig som bruger. Du har pludselig alt lige ved hånden, og kan ved brug af meget få skridt, tilmelde dig et kursus, deltage på kurset, og i pausen få dig en bid brød.

 

Et overblik

Der er 3 indgange til FO-byen, fra Christiansgade, Vester Allé og Frederiksgade. Aktiviteterne i de forskellige bygninger er meget varieret. I Folkeoplysningens Hus er alt i grove træk ved det gamle. Vælger du indgang 8A, vil du i kælderen finde Café Nicolai, som byder på kaffe/ te og diverse drikkevarer. Om formiddagen kan du få dig en morgenbuffet, til frokost laves der en varm-dagens-ret, her udover kan du købe forskellig fortæring, som der kan være brug for. Næring til kroppen, efter at kroppen er blevet brugt både fysisk og mentalt.

 

Kroppen

Den fysiske udfoldelse foregår i den anden ene af huset i kælderen (0.09), direkte ned fra indgang 8B. Fysiske aktiviteter der spænder over så forskellige ting som, Tai Chi, Yoga og Pilates til dans: Salsa, Mavedans og Flamenco. De kropslige aktiviteter er dog ikke forbeholdt kælderen. På niveau 1 findes et bevægelseslokale (1.05) og på niveau 2 i samme ende, som indgang 8B findes endnu et bevægelseslokale (2.07), hvor der bl.a. findes Ballet. En anden aktivitet der også findes her,  om er af lidt mindre fysisk karakter, om end det har med kropsligt udtryk at gøre, er Drama.

 

Menneskehjælp og aftenskole

På niveau 1 holder Ældresagen til, og i 8B enden af huset findes der en stor foredragssal, som flittigt benyttes til alle mulige arrangementer, bl.a. spændende inspirerende foredrag. Husets niveau 2 rummer en lang række projekter. FO-Århus’ daghøjskole Gimle, der har en lang række forløb, er placeret rundt i de forskellige bygninger. Her på 2. holder holdene, ’På livet løs’, ’Når stressen tager magten’, ’Borger i samfundet’ til. Endvidere projekter som Århus produktionsskole, College Århus, og ’Straksafklaring’. FO-Århus’ aftenskole har også undervisningslokaler her, bl.a. er det her EDB-kurser hører til, Seniorfagskolen m.f. På niveau 3 findes Gimle projektet ’Kvindeliv’. Som du kan se er det et hus med mange aktiviteter. Vil du vide mere om nogle af de ting der nævnes, kan du altid gå ind på vores hjemmeside (www.foaarhus.dk) , hvor de er beskrevet fyldestgørende.

 

Kursusbutikken og ES-sprog

På Frederiksgade 78A, ud mod gaden, kommer kursusbutikken til at ligge. Den bliver dog meget mere end en kursusbutik, hvor du tilmelder dig kurser og betaler. Derfor får den også navnet  Idébutikken. På 1. sal er ES-sprog flyttet ind. Det er stedet hvor al sprogundervisning foregår. 2. sal er Gimle: ’Jobcoaching’. 3. introduktionskurser til Gimle kurser og ’Renholdet’. I 78B befinder endnu et Gimle kursus sig; nemlig ’Mandala’, et kursus for mennesker som befinder sig i en krise. Dets mål er at give dig ny energi og fornyede perspektiver på dit liv. Administration m.m. 78C, et stort rødt baghus, er stedet for hele FO-Århus’ administration. I stuen er der forskellige kontorer og mødelokaler, det er her ideer opstår og modtages, og søges virkeliggjort, i samarbejde med 1. salen som overvejende er forbeholdt regnskabsafdelingen. I stuen får et område tilnavnet  projektlaboratoriet og Projektvuggen. 2. sal rummer projekter som f.eks. ’Opgang 2’ og ’Potemkin’, og en del aftenskole undervisning.